Chính sách bán hàng

I. CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CỦA CEN X SPACE

1. Chính sách hoàn trả, hủy bỏ hợp đồng trước thời hạn

Khách hàng khi tiến hành ký hợp đồng với CEN X SPACE, ngoài Chi phí thuê và chi phí phát sinh (nếu có), Khách hàng phải đặt cọc một số tiền được đã được thỏa thuận giữa hai bên và thể hiện rõ trong Phụ lục Hợp đồng

a) Chấm dứt hợp đồng trước khi hết thời hạn:

 • - Khách hàng khi tiến hành- Trong trường hợp hợp đồng bị chấm dứt bởi các điều kiện bất khả kháng ( chi tiết theo Hợp đồng), hoặc một trong hai Bên bị buộc dừng hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của Pháp luật, các Bên không phải thực hiện bồi thường chấm dứt hợp đồng hoặc bất kỳ khoản phạt nào;
 • - Nếu CEN X SPACE chấm dứt hợp đồng trước thời hạn khi Khách hàng không vi phạm điều khoản nào trong hợp đồng, CEN X SPACE phải hoàn trả toàn bộ số tiền đặt cọc và bồi thường cho Khách hàng một khoản tiền tương đương số tiền đặt cọc;
 • - Nếu Khách hàng chấm dứt hợp đồng trước thời hạn khi CEN X SPACE không vi phạm điều khoản nào trong hợp đồng, Khách hàng mất toàn bộ số tiền đặt cọc, chi phí thuê đã trả trước, đồng thời chi trả toàn bộ các chi phí liên quan;
 • - Trong trường hợp Khách hàng chậm chi trả chi phí thuê quá thời gian quy định 10 ngày làm việc, hoặc gây ra thiệt hại về mặt vật chất liên quan đến hợp đồng mà có nguy cơ không thể khắc phục được, hoặc nếu có thể khắc phục được cũng không tiến hành khắc phục trong vòng 15 ngày kể từ ngày CEN X SPACE gửi thông báo bằng văn bản liên quan, CEN X SPACE có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và không chịu bất kỳ chi phí bồi thường nào. Tiền đặt cọc cùng tất cả các tài sản của Khách hàng để lại trong Diện tích cố định sẽ thuộc về CEN X SPACE. ký hợp đồng với CEN X SPACE, ngoài Chi phí thuê và chi phí phát sinh (nếu có), Khách hàng phải đặt cọc một số tiền được đã được thỏa thuận giữa hai bên và thể hiện rõ trong Phụ lục Hợp đồng

b) Hủy bỏ hợp đồng trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ

 • - Trong trường hợp Khách hàng muốn hủy bỏ hợp đồng trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ, Khách hàng sẽ chỉ nhận lại được khoản Chi phí thuê đã thanh toán trước đó mà chưa sử dụng, phần tiền đặt cọc sẽ không được CEN X SPACE hoàn trả trong trường hợp hủy bỏ hợp đồng trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ này.

2. Các tiêu chuẩn dịch vụ

3. Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của khách hàng trong mỗi giao dịch.

a) Trách nhiệm của CEN X SPACE:
 • - Cung cấp và bàn giao Diện tích cố định cho Khách hàng cùng các cơ sở vật chất đi kèm ở trạng thái hoạt động bình thường và không bị tranh chấp;
 • - Thực hiện sửa chữa kịp thời tất cả các hư hỏng về cơ sở vật chất không gây ra bởi phía Khách hàng;
 • - Đảm bảo việc cung cấp các sản phẩm và lợi ích đi kèm của Gói thuê một cách đầy đủ và chính xác;
 • - Thông báo kịp thời cho Khách hàng về tất cả các thay đổi liên quan tới Diện tích cố định và Gói thuê.
b) Trách nhiệm của khách hàng:
 • - Thực hiện thanh toán chi phí thuê và các chi phí phát sinh khác chính xác và đúng thời hạn;
 • Phía Khách hàng (bao gồm Khách hàng, các Hội viên được đăng ký, khách mời của Khách hàng) phải tuân thủ các quy định Hội viên của CEN X SPACE;
 • - Đảm bảo việc cung cấp các sản phẩm và lợi ích đi kèm của Gói thuê một cách đầy đủ và chính xác;
 • - Chịu trách nhiệm bồi thường cho CEN X SPACE và sửa chữa các hư hỏng, mất mát, về cơ sở vật chất nằm trong Diện tích cố định và Không gian làm việc chung CEN X SPACE nếu các hư hỏng, mất mát đó được gây ra bởi phía Khách hàng;
 • - Không sử dụng Diện tích cố định vào mục đích sản xuất, không sang nhượng hay cho thuê lại dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của CEN X SPACE;
 • - Chịu trách nhiệm bảo quản toàn bộ đồ đạc, vật tư của Khách hàng để trong Diện tích cố định hay trong Không gian làm việc chung CEN X SPACE;
 • - Mọi thay đổi liên quan đến cấu trúc, nội thất, lắp đặt bảng hiệu, hay các vật dụng cố định nào khác trong Diện tích cố định hay Không gian làm việc CEN X SPACE đều phải được thông báo và được sự đồng ý bằng văn bản của CEN X SPACE;
 • - Trả lại Diện tích cố định như hiện trạng ban đầu sau khi kết thúc thời hạn Hội viên, ngoại trừ các hao mòn tự nhiên hay các sửa chữa, thay đổi đã được sự đồng ý của CEN X SPACE.

4. Hiệu lực hợp đồng.

a) Thời hạn bắt đầu có hiệu lực của Hợp đồng
 • Hợp đồng cung ứng dịch vụ giữa CEN X SPACE và Khách hàng ngay lập tức có hiệu lực kể từ ngày ký. Khách hàng có thể sử dụng toàn bộ dịch vụ mà CEN X SPACE cung cấp theo như Phụ lục hợp đồng đính kèm ngay sau thời điểm ký hợp đồng mà không gặp bất cứ sự hạn chế, cản trở nào.
b) Chấm dứt Hợp đồng
 • - Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau
 • - Thông báo của một bên bằng văn bản gửi cho bên kia trước ít nhất 30 ngày;
 • - Hai bên tiến hành các thủ tục chấm dứt hợp tác theo thỏa thuận;
 • - Nếu một bên không thể thanh toán các khoản phải trả, hoặc trì hoãn bất kỳ một phần khoản phải trả, hoặc đề nghị thu xếp xin khất nợ mà không được bên thụ hưởng khoản phải trả đồng ý
 • - Nếu một bên gây ra thiệt hại về mặt vật chất liên quan đến hợp đồng mà có nguy cơ không thể khắc phục được, hoặc nếu có thể khắc phục được cũng không tiến hành khắc phục trong vòng 21 ngày kể từ ngày bên bị vi phạm gửi thông báo bằng văn bản liên quan;

II. CHÍNH SÁCH Thanh toán

1. Đặt cọc
 • - Ngoài Chi phí thuê và chi phí phát sinh (nếu có), Khách hàng phải đặt cọc một số tiền được thỏa thuận tại Phụ lục của Hợp đồng;
 • - Khách hàng phải tiến hành chi trả khoản đặt cọc này trước ngày CEN X SPACE bàn giao Diện tích cố định cho Khách hàng;
 • - CEN X SPACE sẽ trả lại khoản đặt cọc này cho Khách hàng và không phải chịu bất cứ chi phí lãi nào trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Khách hàng thực hiện xong nghĩa vụ: trả lại diện tích thuê và đã hoàn chỉnh việc sửa chữa, phục hồi theo đúng các điều khoản trong hợp đồng, thanh toán hết các khoản chi phí mà Khách hàng đang nợ. Nếu số tiền nợ của Khách hàng nhiều hơn tiền đặt cọc, CEN X SPACE có quyền yêu cầu Khách hàng phải trả thêm;
2. Thông tin về các phương thức thanh toán
 • - Ngay sau khi ký hợp đồng, Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán cho CEN X SPACE các khoản tiền đặt cọc và chi phí thuê mặt bằng theo các kỳ hạn đã thỏa thuận trong Hợp đồng
 • - Phương thức thanh toán: Tiền mặt/Chuyển khoản

III. CHÍNH SÁCH VỀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ tại CEN X SPACE, CEN X SPACE có quyền thu thập một số thông tin cá nhân của khách hàng như tên tuổi, địa chỉ, vị trí công tác…của Khách hàng

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân
 • Phục vụ cho việc làm vé gửi xe, quản lý thông tin khách hàng tại cơ sở, tạo điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng, tạo ưu đãi dành riêng cho khách hàng
2. Phạm vi sử dụng thông tin
 • Nội bộ CEN X SPACE
3. Thời gian lưu trữ thông tin
 • Theo thời hạn của hợp đồng khách hàng đã ký
4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:
 • Ban lãnh đạo, nội bộ CEN X SPACE
5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:
 • Phòng hành chính Công ty TNHH Cen Cuckoo
6. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích:
 • Thông tin khiếu nại của Khách hàng sẽ được CEN X SPACE tiến hành xác minh, xử lý và phản hồi lại với Khách hàng bằng văn bản/email trong thời hạn 07 ngày làm việc.

Gọi ngay 024 2214 1010

Kết nối với chúng tôi

Thông tin